Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080

Xe đẩy làm vệ sinh công nghiệp Numatic NSC 1413

(0) người nhận xét
Mã sản phẩm: 0
 • Bảo hành: 18 Tháng
  Trong kho: Còn hàng
  Giá bán: 8.250.000 vnđ
  Khuyến mãi:
   

     NUMATIC xuất xứ – ANH QUOÁC. Baûo haønh 18 thaùng(maïch ñieän, motor)

  Xe ñaåy 2 xoâ coù giaøn khung theùp ñeå di chuyeån, coù ngaên chöùa raùc lôùn ñeå thu gom raùc thaûi ôû caùc khu vöïc khi laøm veä sinh thuaän tieân söû duïng laøm saïch ôû caùc trung taâm mua saém lôùn, beänh vieän, saân bay, khaùch saïn…

  Phuï tuøng ñi theo:

  2 thuøng ñöïng nöôùc dô/ saïch 17L x 2,

  boä vaét gieû lau,

  02 khay2 ngaên ôû giöõa ñöïng vaät duïng

  02 xoâ nhoû chöùa nöôùc 5L.,

  Ngaên chöùa tuùi ñöïng raùc 120L (20 tuùi x 120L),  

  Kích thöôùc: 1040 x 580 x 1155mm

   
  Sản phẩm khác