Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080

Xe đẩy làm vệ sinh công nghiệp Numatic MM 30

(0) người nhận xét
Mã sản phẩm: 0
 • Bảo hành: 18 Tháng
  Trong kho: Còn hàng
  Giá bán: 2.150.000 vnđ
  Khuyến mãi:
   

   NUMATIC xuất xứ – ANH QUOÁC. Baûo haønh 18 thaùng(maïch ñieän, motor) 

  Xoâ laøm veä sinh dung tích 30L coù quai xaùch vaø 4 baùnh xe thuaän tieän cho vieäc di chuyeån. Thích hôïp söû duïng taïi nhaøhaøng, beáp aên, khaùch saïn, beänh vieän, sieâu thò..

  - Kích thöôùc: 475 x 340 x 320mm

  - Phuï tuøng keøm theo 1 boä caây lau coù chöùc naêng eùp nöôùc + mous lau saøn.

   
  Sản phẩm khác