Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080

Xe đẩy dọn phòng Numatic NKL 17/ FF

(0) người nhận xét
Mã sản phẩm: 0
 • Bảo hành: 18 Tháng
  Trong kho: Còn hàng
  Giá bán: 17.250.000 vnđ
  Khuyến mãi:
   

    NUMATIC xuất xứ – ANH QUOÁC. Baûo haønh 18 thaùng(maïch ñieän, motor)

  Xe ñaåy laøm phoøng thieát keá roäng chieàu ngang, nhöng thaáp , thaân xe laøm baèng chaát lieäu structofoam coù tính chòu löïc cao. Heä thoáng baùnh xe lôùn eâm aùi vaø nheï nhaøng khi di chuyeån. Xe coù 02 taàng lôùn chöùa ñoà saïch vaøø 03 khay chöùa vaät duïng linh tinh, Moãi ñaàu xe coù 1tuùi chöùa ñoà dô dung tích 100L.

  Quy caùch:

  Bags

  2 x 100 L

  Bánh xe

  4 x 200mm

  Khay

  3 x 10 L

  Size

  1870 x 665 x 1115mm

   
  Sản phẩm khác